Lapas

PumPuRS


Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001).

2021./22.m.g. 1.semestrī Viļānu vidusskolā atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai saņēma  27  2.-8.klašu izglītojamie,  2.semestrī – 27 . Konsultācijas tika sniegtas šādos mācību priekšmetos : matemātika, latviešu valoda, bioloģija, dabaszinības, ģeogrāfija, krievu valoda , latviešu valoda un literatūra, ķīmija. Individuālās nodarbības daudziem skolēniem ļāva uzlabot sekmes atbilstoši attiecīgā mācību priekšmeta sasniedzamajam rezultātam, novērsa nesekmības risku, motivēja mācību darbam. Projekta darbā bija iesaistīts 21 pedagogs.

2022./23.mg. 1.semestrī Viļānu vidusskolā atbalstu saņēma  19    1.-9.klašu skolēni, bet 2.semestrī 20 skolēni. Projekta darbā iesaistīti 12 pedagogi. Šinī mācību gadā uzsvars tika likts uz galvenajiem mācību priekšmetiem, kuros skolēniem jākārto eksāmeni – tas ir uz valodām (latviešu valoda, literatūra, angļu valoda) un matemātiku.

2019./2020. m.g. Viļānu vidusskolā 1.semestrī atbalstu saņēma 23 skolēns, savukārt 2. semestrī  45 skolēni. Galvenokārt atbalst tika sniegts šādos mācību priekšmetos: matemātika, latviešu valoda, angļu valoda, krievu valoda, bioloģija un dabaszinības. Īpaši skolēnus un viņu vecākus uzrunāja projekta atbalsts – logopēda nodarbības.

2020.gada pavasarī mācoties attālināti skolēni saņēma atbalstu –individuālas konsultācijas attālināti, izmantojot Zoom, uzdevumi.lv, e-klases starpniecību un  WhatsApp saziņu.

Pateicoties projekta atbalstam individuālo nodarbību laikā pedagogi paaugstina skolēnu motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. Pedagogi organizē nodarbības balstoties  uz skolēnu individuālajām vajadzībām, un ar katru semestri skolēnu un vecāku interese par šāda veida atbalstu pieaug.

 Informācija  par projektu - www.pumpurs.lv

Saite uz ESF projekta Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 (PuMPuRS) oficiālo mājas lapu www.pumpurs.lv

Viļānu vidusskola jau otro mācību gadu saņem atbalstu no Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Projekta mērķis ir laikus identificēt bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.


Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam projekta koordinators skolā semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.
Ir pozitīva tendence: skolēniem uzlabojas mācību sasniegumi mācību priekšmetos. Pateicoties projektam, ka atzīmē vairāki skolēni un pedagogi, skolēniem uzlabojas saskarsmes prasmes, attiecības ar pedagogiem un klasesbiedriem. 
2018./2019.m.g. 2.semestrī atbalstu saņēma 23 skolēni, viņiem tika nodrošinātas individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, kuri sagādā grūtības, ir iekavēts mācību saturs un ir zemi mācību sasniegumi.
Projekta koordinators Viļānu vidusskolā Tatjana Soboleva

9. oktobrī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Pumpurs” ietvaros notika supervīzija projekta iesaistītiem pedagogiem. Supervīziju vadīja Baiba Pumpiņa.
Supervīzijā piedalījās 9 pedagogi, kuri pilnveidoja savas zināšanas par supervīzju, analizēja savu darbību projektā, dalījās pieredzē, kā arī uzdeva jautājumus, par to, kas apgrūtina projekta īstenošanu.
Projekta koordinators Viļānu vidusskolā Tatjana Soboleva


Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtraucmācības un nepabeidz skolu. Viļānu vidusskola iesaistījās projekta PuMPuRS īstenošanā jau no 2017. gada. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Galvenais projekta fokuss ir uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.
Mērķgrupa:
vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei
Projekta īstenošanas laiks: 03/2017–12/2022
2019./2020.mācību gada 1.semestrī  Viļānu vidusskolā projektā darbojas 15 pedagogi, atbalstu saņēma 23 izglītojamie.  Analizējot atbalsta nepieciešamības lielumu, var secināt, ka šobrīd pedagogu resursi ir nepietiekami, lai palīdzētu visiem izglītojamiem, kuram ir identificētas problēmas. Tomēr konsultatīvais atbalsts, kurš jau tika sniegts mūsu skolēniem, palīdz pārvarēt grūtības matemātikā, latviešu, krievu un angļu valodās, bioloģijā, dabaszinībās.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru