SKOLAS DOKUMENTI

Viļānu vidusskolas simbolika

Dokumenti, kas nosaka skolas darbību:
Viļānu vidusskolas mācību darba prioritātes 2017./2018.m.g.
Viļānu vidusskolas audzināšanas darba prioritātes 2017./2018.m.g.

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
Iekšējās kārtības noteikumi
E-klases (elektroniskā žurnāla) lietošanas kārtība
Interneta mājaslapas izveides, uzturēšanas un informācijas aktualizēšanas kārtība
Personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumi
Bibliotēkas reglaments
Elektronisko dokumentu aprites kārtība
Pedagogu ētikas kodekss
Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos
Kārtība, kādā informē skolēnu vecākus un novada pašvaldību, ja skolēns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu
Klases stundu programma
Metodiskās padomes reglaments
Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība
Pagarinātās dienas grupas reglaments
Pedagoģiskās padomes reglaments 
Skolēnu pašpārvaldes darbības noteikumi
Mācību priekšmetu metodisko komisiju reglaments 
Skolas nolikums
Skolas ēku ugunsdrošības instrukcija
Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu un referātu izstrādes un vērtēšanas noteikumi 
Sporta zāles un āra sporta laukuma iekšējās kārtības noteikumi

Akreditācijas komisijas ekspertu ziņojums par akreditāciju Viļānu vidusskolā 2018.g. 
Viļānu vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums (2018.g.)
Viļānu vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums (2017.g.)
Viļānu vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums (2016.g.)

Radošo darbu krātuvīte