Lapas

KARJERAS ATBALSTS

Karjera — izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība cilvēka mūža laikā;

Karjeras izglītība — izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei;

Karjeras attīstības atbalsts — pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu ((Izglītības likums, 1998).


KAA pasākumu plāns 2023./2024.m.g.

KAA pasākumu plāns 2022./2023.m.g. 


Vairāk par izstādi: www.bt1.lv/skola

Iepazīsim profesijas spēlējot spēles

15.novembrī 1.b klase piedalījās nodarbībā “Iepazīsim profesijas spēlējot spēles ”. Skolēni zināja nosaukt vecāku profesijas, kā arī skolā sastopamās profesijas. Daži varēja pateikt- par ko gribētu kļūt nākotnē. Zēniem dominēja -policista profesija. Priecē, ka vairākas meitenes gribēja būt skolotājas. Burtu mīkliņā atšifrējām nezināmu profesiju – arborists (kokkopis).Vērojām attēlus, diskutējot par profesijai nepieciešamajām prasmēm un darba drošību. Noskatījāmies video par šo profesiju. Skolēni centās nosaukt profesijas uz kādu no alfabēta burtiem, strādājot grupās- atpazina raksturīgās lietas, priekšmetus atbilstoši profesijai, spēlēja ar baloniem, saucot profesijas . Paldies aktīvajiem skolēniem un klases audzinātājai Kristīnai Ivanovai par sadarbību.

PKK Ināra Mežatuča
 No 10. līdz 14. oktobrim 60 Latvijas uzņēmumi, kuri darbojas vairāk nekā 25 dažādās nozarēs, atvērs savas durvis, lai neformālā gaisotnē pastāstītu skolēniem un studentiem par darba, prakses un karjeras iespējām!

Piesakies uz atvērto durvju nedēļas pasākumiem portālā Prakse.lv / Darbs https://ej.uz/8mk7

 

Aicinām iesaistīties !


Karjeras nedēļa 2021 Viļānu vidusskolā

 Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā. Katru gadu Karjeras nedēļas laikā ir speciāli sagatavota pasākumu programma. Šogad Karjeras nedēļas sauklis bija “IKT tavai karjerai” .

 Lai izzinātu šī gada Karjeras nedēļas tēmu, tās laikā notika vairāki centrālie pasākumi:

·         vecāki bija aicināti piedalīties 11.10. tiešsaistes diskusijā “Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?” . Apjautātie vecāki atzina, ka bija vērtīgi ieklausīties pieredzes stāstos un padomos.

·         12. 10.  gandrīz visi 9.-12.klašu skolēni pieslēdzās jauniešu diskusijai “Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?” , kur iedvesmojošos pieredzes stāstos dalījās profesionāļi, kuri darbojas IKT nozarē.

·         7.-9.klašu skolēni klases vai informātikas stundās izmantoja izglītojošo materiālu 7.– 9. klasēm, kas rosināja izmēģināt radošu programmēšanu Learn IT ekspertu vadībā.

Arī skolā tika piedāvātas papildus tematiskas nodarbības gan klašu stundās, gan mācību priekšmetu stundās. Piemēram, 11.a klasē  novadīta klases stunda ,, Mūsu vecāku profesijas un IKT"(kl.audz. N.Jakušonoka),7.c klasē skolēni aktīvi darbojās grupās klases stundā - "IKT prasmes - mana prioritāte"( kl.audz J.Tarasova), 8.a un 8.b klašu skolēni, informātikas skolotājas Ilzes Valenieces vadībā, piedalījās Code week tiešsaites programmēšanās stundās utt. 10.-12.klašu skolēniem bija dota iespēja piedalīties viktorīnā, kas saistīta ar IKT. 7.-9.klašu skolēni bija aicināti iesūtīt IKT fotoattēlus.

15.10.21. skolā ieradās ciemiņi no Nacionālo bruņoto spēku militārās bāzes, Latgalē pirmās profesionālās dienesta karavīru apakšvienības- Lūznavā. Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona pārstāvji organizēja ļoti interesantas, sacensību gara piesātinātas, nodarbības 10.-12.klašu skolēniem. Jaunieši uzzināja par karavīra un zemessarga profesijas plusiem un mīnusiem, praksē izmēģināja ekipējumu un saziņas tehnoloģijas. Konkursu uzvarētāji saņēma jaukas balviņas. Paldies karavīriem un d.v. I.Stepānei par iniciatīvu! Jau daži  iepriekšējo gadu absolventi bija izvēlējušies savu dzīvi saistīt ar militāro dienestu. Iespējams, ka arī šī tikšanās kādu izglītojamo iedvesmos kļūt par karavīru- dzimtenes aizstāvi.


PKK Ināra Mežatuča.

2021.10.

Karjeras nedēļā jauniešus aicinās izzināt IKT nozari

 

No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notiks Karjeras nedēļa, kuru sadarbībā ar partneriem reģionos organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā arī pašiem izmēģinot spēkus jauniešu ideju hakatonā.

Lai izzinātu šī gada Karjeras nedēļas tēmu, tās laikā notiks vairāki centrālie pasākumi: 11. oktobrī tiešsaistes diskusijā vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?” pārrunās, kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas, bet  12. oktobrī jauniešu diskusijā “Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?” pieredzes stāstos dalīsies profesionāļi, kuri darbojas IKT nozarē. Paralēli tam visu Karjeras nedēļu skolotājiem būs pieejams izglītojošs materiāls 7.– 9. klasēm, kas rosinās izmēģināt radošu programmēšanu Learn IT ekspertu vadībā. Savukārt no 14. līdz 15. oktobrim vidusskolēniem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem būs iespēja izmēģināt savus spēkus hakatonā, meklējot atbildes un piedāvājot risinājumus, kā ar mūsdienu tehnoloģiju sniegtajām iespējām palīdzēt jauniešiem efektīvi risināt dažādus karjeras jautājumus.

Pasākuma aktualitātēm un programmai aicinām sekot līdzi vietnē viaa.gov.lv/lv/karjeras-nedela, kā arī sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai un  twitter/TavaiKarjerai.

Karjeras plānu skatīt šeit:

Projekts  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” turpinās.

        Viļānu vidusskola  piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.  Projekta īstenošanas termiņš: 2016. gada 1. janvāris –2022. gada 31. decembris. Projekta darbība pagarināta vēl uz vienu mācību gadu 7.-12.klasēs

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

·         nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;

·         celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;

·         motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

 

PKK Ināra Mežatuča

 
2020. gada nogalē, Valmierā svinīgi tika atklāts karjeras materiālu resurss www.karjerasmateriali.lv. Tiešsaistes resurss ir vērtīgs dažādu materiālu, metožu, ideju apkopojums, kas būs noderīgs ikvienam, kam aktuāli karjeras jautājumi.

Karjerasmateriali.lv apkopo ļoti plaša spektra informāciju. Resursā speciālisti, pedagogi, vecāki un jaunieši var atrast materiālus darbam stundās un tematiskajās nodarbībās, materiālus profesiju un darba tirgus iepazīšanai, metodiskos materiālus karjeras attīstībai un testus par karjeras izvēli, personību, interesēm. Noderīgas būs idejas karjeras pasākumiem, informācija par ekskursijām un radošo darbnīcu iespējām, kā arī informācija par iespējām sadarbībai ar uzņēmumiem un darba devējiem. Resursā apkopoti arī likumi, noteikumi un stratēģijas, kas saistītas ar karjeras attīstības atbalstu, kā arī pieejamas saites uz citiem noderīgiem resursiem.

 

PKK I.Mežatuča

Atbalsta resursi mana bērna karjeras izvēlē

Digitālā rokasgrāmata – pašvadītas mācīšanās ceļvedis kā atbalsts skolēniem, skolotājiem un vecākiem
“Iespējamā misija” sadarbībā ar izglītības ekspertiem Swedbank emocionālās labklājības programmas “Stiprāki kopā” ietvaros.
Pašvadīta mācīšanās jeb spēja mērķtiecīgi pašam mācīties ir viena no pamatprasmēm, lai bez citu uzraudzības ikviens cilvēks spētu apgūt jaunas lietas un sasniegt izvirzītos mērķus. Tas palīdz justies pārliecinātākam par savām spējām un gūt panākumus. Tieši tāpēc pašvadīta mācīšanās ir viena no sešām caurviju prasmju grupām, kas iekļautas pilnveidotajā mācību saturā kā nozīmīgs izglītības mērķis.

https://www.iespejamamisija.lv/pasvaditas-macisanas-celvedis


Izmantosim iespēju attālinātā mācību procesa laikā  tikties individuālājās  konsultācijās  tiešsaistē, izmantojot platformu ZOOM.


Pieteikšanās pa telefonu 26489457 PKK I.Mežatuča

Karjeras konsultants individuālās konsultācijas laikā var tev palīdzēt: 

  • atrast vajadzīgo informāciju  par tālākizglītības iestādi vai izvēlēto profesiju
  • pieņemt lēmumus par karjeras izvēli
  • definēt mērķus un soļus to sasniegšanai 
  • izvēlēties starp iespējām
  • noskaidrot vadošo personības tipu un dominējošo intelektu
  • noteikt tavas vērtības un talantus
  • atbalstu konkrētās situācijas risināšanā. Viļānu vidusskolas skolēniem un vecākiem ir iespēja saņemt atbalstu karjeras izvēles jautājumos.
Pedagogs -karjeras konsultants : Ināra Mežatuča
m.t. 26489457

e-pasts inarameza@inbox.lv vai e-klases pasts
Individuālās konsultācijas skolēniem un vecākiem  notiek
trešdienās un ceturtdienās plkst. 10.00-15.00  pēc iepriekšējas pieteikšanās
(vai attālināti -whatsapp, zoom, telefonsaruna)


Grāmata vecākiem  „Mans bērns izvēlas karjeru”    

Aicinu vecākus iepazīties ar grāmatu „Mans bērns izvēlas karjeru”.

Grāmata palīdzēs vecākiem aktīvāk līdzdarboties savu bērnu profesionālās karjeras plānošanā.

Grāmatas I daļa „Kas vecākiem jāzina par karjeru” ir domāta vecākiem, kuri vēlas labāk izprast savu atvašu vecumposmu īpatnības un veiksmīgāk piedalīties viņu karjeras plānošanā.

II daļā „Vecāki – bērnu padomdevēji” autori analizē vecāku un bērnu sadarbības modeļus. Šī grāmatas daļa vairāk ir domāta pusaudžu vecākiem, jo tajā analizētās problēmas ir sevišķi aktuālas pusaudžu vecumā.

Elektroniskā versija  pieejama: http://viaa.gov.lv/files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf

E- grāmata “Mans bērns izvēlas karjeru” var sniegt atbalstu vecākiem kā labāk izprast mūsdienu pasaules izaicinājumus karjeras izvēlē un palīdzēt savam bērnam.

Pašreiz skolēnu iespējas saņemt karjeras atbalstu ir ievērojami pieaugušas, taču jaunieši vispirms lūdz padomu vecākiem, tādējādi ģimenē saņemtajai informācijai un pieredzei ir ļoti liela nozīme jauniešu priekšstatu par profesijām attīstībā.


Attālināti un tiešraidēs veiksmīgi aizvadīta Karjeras nedēļa Viļānu vidusskolā
Vairāk skatīt šeit:Interaktīvā infografika  par karjeras palīgiem un pieejamiem resursiem karjeras lēmumu pieņemšanā


Karjeras projekts turpinās 2020./2021. mācību gadā

2020. gada 20. jūnijā ir stājušies spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”, kas nosaka projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” darbības pagarinājumu par vēl vienu pilnu mācību gadu. Taču atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad finansējums tika piešķirts 1.-12.klašu skolēniem, šajā mācību gadā projektā iesaistīti tikai 7.-12.klašu izglītojamie.
Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2020./2021.m.g.:
  •  karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;
  • profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
  •  pasākumi vecākiem bērnu karjeras atbalstam.
Aicinu pedagogus un skolēnus izteikt priekšlikumus karjeras pasākumu tematikai, rakstot e-klases pastā vai tiekoties.
Atgādinu, ka individuālās karjeras konsultācijas pieejamas Karjeras kabinetā (217.) Pedagogs karjeras konsultants Ināra Mežatuča telefons 26489457
Paldies par sadarbību un atbalstu projekta īstenošanas iepriekšējos gados! Vēlu mums veiksmīgu izdošanos arī šogad- projekta pagarinājuma laikā.

02.09.2020. 

Sagatavoja PKK I.Mežatuča

Viļānu novada pašvaldība īsteno karjeras atbalsta projektu

Lai sniegtu atbalstu skolēniem nākotnes profesijas izvēlē, Viļānu novada pašvaldība ir uzsākusi īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs: nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās, celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm, motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām. Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada aprīlis - 2020.gada 31. augusts.
Karjeras attīstības atbalsta pasākumi tiks īstenoti gan izmēģinājumskolas –Viļānu vidusskolas izglītojamiem, gan projektā neiesaistītās skolas – Dekšāru pamatskolas izglītojamiem. Projekta ietvaros skolēniem tiks piedāvāta iespēja apmeklēt uzņēmumus, laboratorijas, mācību iestādes, piedalīties radošajās darbnīcās un meistarklasēs, piedalīties lekcijās un diskusijās, lai iepazītu dažādas profesijas un izglītības iespējas.
Karjeras atbalsta pasākumu plānu īsteno pedagogs karjeras konsultants Ināra Mežatuča. Skolēniem ir piedāvājums apmeklēt individuālās konsultācijas, uz kurām vēlams pieteikties iepriekš pa telefonu 26489457. Konsultācijas ilgums līdz 40 minūtēm.

Ināra Mežatuča, pedagogs karjeras konsultants


28.augustā interesentu grupa devās ekskursijā uz Kārsavas novadu. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Vispirms iegriezāmies Dzīļu maiznīcā, kur saimniece pastāstīja par iesaistīšanos lauku tūrisma vidē, par       nepieciešamo dokumentāciju darbības uzsākšanai, pieredzes uzkrāšanu. Iepazināmies ar piedāvāto produkcijas klāstu: dažādu veidu maize un tortes pēc pasūtījuma, pusdienas Latgales gaumē. Meistarklases laikā, saimnieces vadībā, sagatavojām 4 veidu picas katrai gaumei.
Malnavas koledžā , pateicoties jaukajai  ekskursijas vadītājai, uzzinājām par  piedāvātajām izglītības programmām, apskatījām laboratorijas, tehniku, skolas apkārtni un citu skolas vidi.
          Z/s "Āres"  īpašniece pastāstīja par savu saimniecību, kas audzē šķirnes aitas, cūkas, tītarus un zosis, pāvus, gatavo un pārdod kūpinājumus, desas un citus gaļas izstrādājumus, kā arī par dārzeņu audzēšanu un pārstrādi. Varēja aplūkot dižciltīgos pāvus, apskatīt saimniecību.
        Kārsavas jauniešu centrā tikāmies ar dizaina profesijas pārstāvi, kura pastāstīja par dizainera profesijas saturu un izglītības iespējām, personīgās izaugsmes ceļu un veikumu. Tad sekoja praktiskais darbs grupās- logo veidošanā. Darbiņus var apskatīt karjeras kabinetā.
         Piemājas saimniecībā "Kalniņi"-  mēs uzzinājām par biškopja profesiju un tās apgūšanas iespējām Latvijā. Apmeklējām Bišu namiņu, kur varēja ļauties bišu zumēšanas meditācijai. Apskatījām dažādu veidu bišu produkciju- medu, bišu maizi, skaistas un aromātiskas vaska sveces. Tad sekoja izzinoša meistarklase, apgūstot vaska sveču veidošanas tehniku un iepazīstot bišu ikdienas darba ritējumu.


        

KAAP  “Profesijas animācijā”


4.decembrī skolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesijas animācijā” 3.-4.klašu skolēniem, projekta   Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pirmajā daļā visi skolēni noklausījās ar vizuālu materiālu papildinātu lekciju par animāciju un tajā iesaistīto dažādo profesiju (scenārists, režisors, mākslinieks, animators,  skaņas režisors, producents u.c.) specifiku.

Otrajā daļā –  skolēni praktiski iesaistījās radošajās darbnīcas, izveidojot savu multfilmu. Darbnīcās bija pieejami četri stop motion animācijas filmēšanas galdi, pie kura varēja darboties aptuveni pieci/seši skolēni, kā arī zīmētās animācijas (gaismas) galdi. Dalībnieki varēja paši izveidot īsu animācijas filmu vai zīmētās animācijas fragmentu, kuru ar programmas palīdzību varēja uzreiz redzēt. Tehnika nodrošināja, ka darbnīcas laikā tiek iesaistīti un vienlaicīgi var darboties visi klases skolēni. Pirms praktiskās nodarbības lektori demonstrēja, kā darbojas programma un tehniskais aprīkojums. Lekcijas vadīja pieredzējuši animatori. Nodarbības laikā lektori dalījās pieredzē -kā skolēni paši var veidot animāciju mājas apstākļos.

Skolēni aizrautīgi darbojās. Radās doma- aicināt vēl animatorus uz skolu, lai arī citu klašu skolēni iepazīsties ar multfilmu tapšanas procesu.

PKK I.Mežatuča


Kā ēnojām šogad?
ĒNU DIENAS mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.
Paldies Ēnu dienas dalībniekiem. Tika iesniegti  30 apliecinājumi no 7.-12.klasēm.
7.b-9, 7.a-1, 8.a-2, 9.a-1, 10.a- 2, 11.a-11, 11.b- 2,12.a- 1,12.b-1. Procentuāli tas sastāda aptuveni 15% no 7.-12.klašu skolēniem. Kā redzams, visaktīvākās bija 7.b un 11.a klases. Izsaku pateicību visiem godprātīgajiem ēnotājiem, klašu audzinātājiem, sevišķi 11.a klases kolektīvam un audzinātājai Zigrīdai Litvinovai.
             Daudzi skolēni ļoti mērķtiecīgi izmantoja Ēnu dienas piedāvātās iespējas, laikus piesakoties piedāvātajām vakancēm, lai iepazītos ar interesējošām profesijām. Lūk interesantākās ēnošanas vietas un profesijas:
·        vizuālā tēla stilista profesija- Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Preiļu Struktūrvienība;
·        inženieris- a/s  LIS “Latgale”;
·         Reklāmas un sabiedrisko attiecību katedra, vadītāja izglītības jomā- RISEBA
·        klientu apkalpošanas speciālists, filiāles vadītājs- SWEDBANK
·        iecirkņa inspektors- Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirknis
·        gaismu režisors- SIA Austrumlatvijas koncertzāle “Gors”
·        grāmatvedis- SIA “Mežvidi RS”
·        ugunsdzēsējs glābējs, pilots glābējs VUGD
·        ķīmiķis, zinātniskais līdzstrādnieks- RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības centrs;
·        projektu vadītāja- Kultūras koledža Rīgā
·        medicīna- ārsts -radiologs SIA Cēsu klīnika, ķirurgs, sporta ārsts- Latvijas Olimpiskā vienība Rīgā
11 skolēni izvēlējās ēnot skolotājus: gan sākumskolas, gan informātikas, gan  atsevišķu priekšmetu skolotājus. 7 no šiem skolēniem aptaujā atbild, ka vēlētos kļūt par skolotājiem, jo šis darbs ir interesants, radošs, bet 4 skolēni sapratuši, ka nevēlēsies izvēlēties šo profesiju, jo tā ir grūta. Atliek cerēt, ka aug jaunā pedagogu maiņa.
                 Šogad pirmo gadu izveidojām savus- Viļānu vidusskolas Ēnu dienas apliecinājumus, lai, ekonomiski papīra tēriņa ziņā, varētu gūt pilnīgāku priekšstatu par ēnošanu. Dažās ēnošanas vietās izsniedz jau sadrukātus apliecinājumus, bet ja nē- tad lūgums- arī turpmākajos gados izmantot skolas apliecinājumu un aizpildīt to atbilstoši prasītajam. Ir zināms, ka ēnoja vēl citi skolēni, bet apliecinājumi tā arī nenonāca pie manis… tāpēc uzrādīto kopskaitu uzskatu par neobjektīvu.
            Aicinu skolēnus būt aktīvākiem nākošgad, izmantot doto iespēju -mērķtiecīgi plānot savu karjeru!

PKK Ināra Mežatuča

Izglītības izstāde SKOLA 2023


Skola piedāvāja  ikgadējo braucienu  4.03. uz izglītības izstādi SKOLA 2023 Ķīpsalā, kurā piedalījās 30 interesenti no  8.-11.klasēm. Tas ir Latvijas nozīmīgākais notikums par izglītības iespējām, kas pulcē jauniešus un piedāvā plašu un kvalitatīvu informāciju par mācībām Latvijā un ārzemēs.Izstāde kā ik gadu parādīja, ka aizvien asāka kļūst konkurences cīņa par jauniešu uzmanību: par to sacenšas ne tikai augstākās un profesionālās izglītības iestādes, bet arī potenciālie darba devēji – uzņēmumi un valsts iestādes. Ir svarīgi būt atpazīstamiem un pamanāmiem jauniešu vidē un arī nogādāt jaunatnei tai adresēto informāciju.Ķīpsalā  apmeklējām arī grāmatu izstādi- pārdošanu. Katrs skolēns varēja iepazīties ar interesējošām izglītības iestādēm.

            Apmeklējām arī LU STUDIJU FESTIVĀLU SKOLĒNIEM L'UNIVERSS. L'Universs” ir LU alternatīva ierastajai izstādei “Skola”, kas katru gadu notiek Ķīpsalas izstāžu kompleksā. Kā lielākā Latvijas augstskola ar plašāko studiju programmu piedāvājumu, LU vēlas sniegt topošajiem studentiem un viņu atbalstītājiem iespējami pilnīgu informāciju un iesaistes iespējas.   Piedāvājums bija ļoti plašs Dabas mājā un Zinātņu mājā. Varējām uzzināt par studiju iespējām Latvijas Universitātē, iepazīt Akadēmisko centru, “pielaikot” dažādas studiju aktivitātes, konsultēties ar studentiem, mācībspēkiem un nozares ekspertiem. Prieks bija satikt mūsu skolas absolventi samantu Reini, kura studē ārstniecību.

 Turpinājumā ieskatījāmies Nacionālās bibliotēkas gaisotnē, apmeklējām skatu laukumu.

Ar lielu interesi vērojām skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgu- Cits Bazārs tirdzniecības centrā Domina. Varējām smelties idejas no skolēnu pašu radītiem produktiem, jo tirgojās 270 skolēnu mācību uzņēmumi  no visas Latvijas, tai skaitā arī no Viļānu vidusskolas.

Laiks visa brauciena laikā nelutināja, jo pamatīgi puteņoja visu dienu. Bet tas nespēja sabojāt ekskursantu labo omu. Paldies pašvaldībai par piešķirto transportu, skolotājai Ilzei Straujupei un, protams, zinātkārajiem skolēniem!