Informācija par izglītības iestādi

Informāciju par Viļānu vidusskolas akreditācijām, licencētajām izglītības programmā var uzzināt Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) mājas lapas sadaļā "Publiski pieejamā informācija". Saite uz šo vietni ir šeit: VIIS

Viļānu vidusskola dibināta 1953.gada 7. februārī ar toreizējā Viļānu rajona IK lēmumu. Skolā notikuši 62 vidusskolas klašu izlaidumi. Šajos gados skolu absolvējuši 4165 absolventi.

Viļānu vidusskola ir vispārizglītojoša mācību iestāde, kurā mācās 530 skolēni (349 latviešu un 181 krievu mācībvalodas klasēs) no 16 mūsu valsts pašvaldībām. 20 skolēni iegūst vidējo izglītību, mācoties neklātienes apmācības formā. Skolā mācību procesā tiek realizētas 11 izglītības programmas, tajā skaitā vidusskolā vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma ar matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virzienu. Šīs izglītības programmas realizācijā pastiprināta uzmanība tiek pievērsta dabaszinību priekšmetu un informātikas apguvei. Skola piedāvā iespēju iegūt pamatizglītību jauniešiem pēc obligātā izglītības vecuma, kā arī vidusskolas latviešu mācībvalodas klasēs tiek piedāvāta iespēja apgūt arī vispārizglītojošo kursu.

Lai izglītības programmas varētu kvalitatīvi īstenot dzīvē, nepārtraukti tiek pilnveidota un uzlabota skolas materiālā bāze. Skola iesaistās dažādos projektos, tajā skaitā arī starptautiskajos. Skolā ir ierīkotas divas datorklases, pastāvīgs interneta pieslēgums. Skolā darbojas bibliotēka, kurā tiek veidots informācijas centrs, tiek veidota videotēka, ir iekārtota arī lasītava. Skolā strādā psiholoģe, logopēde, darbojas koriģējošās vingrošanas grupas un strādā 2 speciālie pedagogi, arī sociālais pedagogs. Skolā aktīvi darbojas arī skolas un vecāku sadarbības centrs “Artaviņa”. Skolā ir medicīnas kabinets, moderni izremontēta ēdnīca ar 300 vietām maiņā un sporta zāle.

Skolēni katru gadu sekmīgi piedalās rajona mācību priekšmetu olimpiādēs, ar labiem panākumiem startē Rēzeknes novada un reģiona konkursā “Erudīts”. Savas zināšanas un prasmes skolēni parāda, piedaloties starpnovadu apvienotajās zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, kā arī Latgales reģiona un valsts konferencēs. Apmēram 80% absolventu ik gadu iestājas augstākajās mācību iestādēs un sekmīgi turpina studijas.

Savas spējas un intereses audzēkņi apliecina, darbojoties skolēnu pašpārvaldē, veidojot skolas avīzi “Kaleidoskops”. Sadarbībā ar pilsētas bērnu bibliotēku tiek izdotas skolēnu literārās jaunrades grāmatas. Bērniem ir iespējas nodarboties ar māksliniecisko pašdarbību: dziedāt korī, dejot tautas vai netradicionālo deju grupās. Sadarbībā ar Aizsardzības ministriju skolā darbojas Jaunsargu kustība, kur jaunsargu grupa katru gadu iziet teorētisko un praktisko kursu valsts militārās aizsardzības pamatu apgūšanā. Skolēni ir arī aktīvi sporta sacensību un turnīru dalībnieki, kur parasti cīnās par godalgotajām vietām un stabili tās iegūst Rēzeknes novada un Viļānu novada apvienoto sacensību mērogā.

Skolas dzīve nav iedomājama arī bez tradicionālajiem pasākumiem, tie ir šādi: Mācību gada pirmā diena, Valsts proklamēšanas gadadienas svinēšana, Ziemassvētku svētrīts, absolventu salidojums ik pēc pieciem gadiem, žetonu vakars, tuvāko kaimiņu skolu 9. klašu skolēnu sadraudzības vakars, nākamo 1.klases skolēnu iepazīstināšana ar skolu, Mātes dienas atzīmēšana, solistu konkurss “Lakstīgala”, netradicionālo deju konkurss, mācību gada noslēguma svinīgā līnija, 9. un 12.klašu izlaidumi.

Skolai ir ilgstoša sadarbība ar Ludzas pilsētas ģimnāziju, Varakļānu vidusskolu, Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultāti un Riebiņu novada skolām. Skolas materiālās bāzes papildināšanai skolai ir daudz palīdzējuši sponsori un atbalstītāji, bet visveiksmīgākā sadarbība ir izveidojusies ar „Gnosjo Hjalper” Kristīgo misiju Zviedrijā.

Skolas apkārtnē ir labiekārtota skolas plašā teritorija - uzbūvēti celiņi, ierīkotas daudzveidīgas puķu dobes. Skolas apkārtne ir sevišķi pievilcīga puķu ziedēšanas laikā.

Skola nav tikai mācību iestāde, bet ir kļuvusi par kultūras centru, ko ik gadus apmeklē vairāki viesi un tūristi no visas Latvijas un ārzemēm.

Skolā bieži notiek dažādas kultūras un sabiedriskās aktivitātes ar rakstnieku, mākslinieku, politiķu, kā arī folkloras kopu piedalīšanos.

Skolēni un skolotāji aktīvi iesaistās arī pasākumos ārpus skolas, paši ir to iniciatori, izstrādā un īsteno projektus.

Izglītības iestāde pēdējo gadu laikā ir vispusīgi atjaunota un modernizēta: aprīkota ar jaunākajām tehnoloģijām un mācību līdzekļiem, izveidota ērta mācību un sadzīves vide, skaisti sakopta apkārtne.

Laikā no 2007. līdz 2010.gadam īstenoti šādi infrastruktūras uzlabošanas projekti: Valsts un pašvaldības finansētā skolas dabaszinātņu kabinetu aprīkošana, skolas ēdnīcas renovācija, sanitāro mezglu kapitālais remonts, jumtu atjaunošana. Liela daļa mācību telpu ir aprīkotas ar bezvadu internetu.

Ņemot vērā Latgales lauku iedzīvotāju sociāli ekonomisko stāvokli, Latgales lauku jauniešiem ir būtiski nodrošināt kvalitatīvu izglītību, pēc iespējas samazinot tās izmaksas ģimenei. Viļānu vidusskolas apsaimniekošanā ir 0,5ha zemes. Skola savām vajadzībām daļēji izaudzē dārzeņus, kas nedaudz samazina ēdināšanas izmaksas.

Skolai ir konstruktīva un mērķtiecīga sadarbība ar pašvaldību. Ņemot vērā pieejamos resursus, ik gadu rūpīgi tiek plānots skolas budžets, lai turpinātu attīstīt drošu, ērtu un laikmeta prasībām atbilstošu mācību un darba vidi.

Kopš 2009. gada Viļānu bērnu un jauniešu centrs ir kļuvis par vidusskolas struktūrvienību.

2011.gadā skolai ir piešķirts VISC inovatīvās pieredzes skolas statuss.

Domājot primāri par izglītības kvalitāti, savam kolektīvam esam piesaistījuši kompetentus, radošus un mūsdienīgus pedagogus, no kuriem 75% ir šīs skolas absolventi. Tie ir skolotāji - personības, kas ne vien māca priekšmetu, bet arī palīdz bērnu un jauniešu sociālajai un kulturālajai izaugsmei.

Viļānu vidusskolu kopš 1986.gada vada skolas direktors Pēteris Tretjuks.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru