Lapas

SKOLAS DOKUMENTI

Viļānu vidusskolas simbolika

Informāciju par Viļānu vidusskolas akreditācijām, licencētajām izglītības programmā var uzzināt Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) mājas lapas sadaļā "Publiski pieejamā informācija". Saite uz šo vietni ir šeit: VIIS

Dokumenti, kas nosaka skolas darbību:

Viļānu vidusskolas darba kārtības noteikumi
Pedagogu ētikas kodekss
Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos
Kārtība, kādā informē skolēnu vecākus un novada pašvaldību, ja skolēns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu
Klases stundu programma
Metodiskās padomes reglaments
Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība
Pagarinātās dienas grupas reglaments
Pedagoģiskās padomes reglaments 
Skolēnu pašpārvaldes darbības noteikumi
Mācību priekšmetu metodisko komisiju reglaments 
Skolas nolikums
Skolas ēku ugunsdrošības instrukcija
Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu un referātu izstrādes un vērtēšanas noteikumi 
Sporta zāles un āra sporta laukuma iekšējās kārtības noteikumi
Viļānu vidusskolas stadiona lietošanas noteikumi