ceturtdiena, 2018. gada 22. marts

8. starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konference “Mūsdienīga mācību vide- izziņas aktivitāti, patstāvību un radošumu veicinošs process” Riebiņu vidusskolāSkolēnu brīvdienās Viļānu vidusskolas pedagogi piedalījās 8.starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konferencē “Mūsdienīga mācību vide- izziņas aktivitāti, patstāvību un radošumu veicinošs process”, kas notika Riebiņu vidusskolā 2018. gada 12. martā. Konferencē piedalījās Riebiņu, Dagdas, Krāslavas , Ludzas un Viļānu novada pedagogi. Par savu pieredzi stāstīja 38 pedagogi: no Riebiņu vsk. un PII 6 pedagogi, no Viļānu vidusskolas 13 pedagogi, no Ezernieku vsk. 5 pedagogi, no Ludzas pilsētas vidusskolas 4 pedagogi, no Krāslavas psk. 2 pedagogi, no Dagdas vsk. 3 pedagogi un no Galēnu psk. 5 pedagogi. Uz konferenci bija ieradušies arī klausītāji no kaimiņu skolām. Kopumā konferences darbā piedalījās ap 90 pedagogu. Darbs tika organizēts četrās sekcijās:

· “Pirmskolas un sākumskolas pedagoģija”- no Viļānu vidusskolas uzstājās sākumskolas skolotājas Sandra Lāce (Mg. paed.)” Integrēta pieeja mācību procesā sākumskolā” un Anita Runče (Bc.) “Valdorfpedagoģijas idejas skolā realizējot Kompetenču pieeju mācību saturā “;

· Sekcijā “Dabaszinātnes un matemātika” savu pieredzi atklāja direktora vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja Nellija Guda (Mg. paed.) “Mācību stundas efektivitāte un saturs skolēnu kompetenču/ lietpratības pilnveides kontekstā” un bioloģijas skolotājas Zigrīda Litvinova (Mg. paed.), Ļubova Špundzāne (Mg. paed.) “Skolēnu pētniecisko prasmju attīstīšana pētnieciskā darbā “Dabas klasē””;

· Sekcijā “Māksla, karjeras izglītība” pieredzē dalījās angļu valodas skolotājas Iveta Stabulniece (Mg. paed.) un Anita Grineviča( Mg. paed.) “Domāšanas un radošuma caurvijas prasmju attīstība mācību procesā”, mūzikas skolotāja Ligita Stramkale (Dr. paed.) “Vienaudžu mācīšanās mūzikas stundās lasītprasmes attīstībai”, fizikas skolotāja un karjeras konsultante Ināra Mežatuča (Mg. paed.) “Projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs realizēšanas pieredze Viļānu novadā ", kā arī interešu izglītības skolotāja Aija Prauliņa (Mg. art.) “Radošais darbs vizuālās mākslas un keramikas pulciņa nodarbībās”;

· Ceturtajā sekcijā “Psiholoģija un spec. pedagoģija, cittautu valodniecība, latviešu literatūras zinātne un vēsture, latviešu valodniecība” ikdienas darbā un iesaistoties projektos gūtās atziņas izklāstīja latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilga Kroiča (Mg.) ” Dažādu darba metožu izmantošana literatūras apguves procesā”, skolas psiholoģe Elizabete Birule (Mg. soc.psych.) “Pusaudžu stresa mazināšanas iespējas sadarbībā ar RTA” un skolas sociālais, speciālais pedagogs Tatjana Poļakova (Mg. spec. paed.) “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanās riski un projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" kā resurss “.
Darbs sekcijās bija ļoti interesants. Pedagogi varēja gūt jaunas atziņas, idejas, ko izmantot darbā ar skolēniem, vērtēt un iepazīties ar IT lietošanas iespējām mūsdienīgā mācību stundā gan vielas apguvē, gan sasniedzamā rezultāta novērtēšanā. Kārtējo reizi konference bija saturiski bagāta un radošām atziņām piepildīta.
Pēc darba sekcijās un ļoti garšīgām pusdienām visi dalībnieki tika aicināti uz dalību meistarklasēs:
„No dzejas un mūzikas līdz pašizpausmei drāmā” - vadīja Riebiņu vidusskolas skolotājas Diāna Bravacka, Ārija Bergmane-Sprūdža;
„Bioloģiskais teātris” pulciņš „Kāpēcīši”- vadīja Riebiņu vidusskolas skolotāja Ilze Grigule;
„Ciemos pie skaitļa π ”- vadīja Riebiņu vidusskolas skolotāja Alla Solovjova ;
„Radošā nodarbība”- vadīja Riebiņu vidusskolas skolotājas Anita Puncule, Solvita Volonte;
„Mediju izglītība skolēnu rīcībspējas veidošanai”- vadīja Riebiņu vidusskolas skolotājas Natālija Smukša, Ārija Pudule, Kristīne Tjarvja .
Visas meistarklases bija ļoti interesantas. Tās atklāja mūsdienīgu pieeju mācību un izglītības procesam.
Paldies Riebiņu vsk. direktorei Inetai Anspokai un visam vidusskolas kolektīvam par nodrošināto jauko gaisotni konferencē, par sirsnīgiem priekšnesumiem un ļoti labi organizēto darbu. Visas dienas garumā sajutām rūpes par konferences dalībniekiem un mājās atgriezāmies ar lepnumu par Latgales novadu pedagogu profesionalitāti, radošumu un bagāto, daudzpusīgo pieredzi, ar prieku par iespēju tikties ar kolēģiem un gūt atziņas jaunam darba cēlienam.

Riebiņu vidusskolas veidotā pasākuma fotogalerija atrodama šeit.
Latgales reģionālās televīzijas veidotais sižets atrodams šeit.

Nākamā- 9. starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konference notiks Ludzas pilsētas ģimnāzijā.

Viļānu vsk. direktora vietn. izglītības jomā N. Guda

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru