Ieskaišu grafiki Neklātienes nod.stundu saraksts Mācību gada kalendārs Pedagogu konsultāciju laiki Interešu izgl.pulciņi ĒDIENKARTE

trešdiena, 2018. gada 13. jūnijs

Skolēnu uzņemšana Viļānu vidusskolā 2018./2019.mācību gadam


Viļānu vidusskola uzņem 9.klašu absolventus mācībām 10.klasē sekojošās vidējās izglītības programmās:
 • ·         Vispārējās vidējās izglītības programmā;
 • ·         Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā.

Dokumentu pieņemšana sākot ar 18.06.2018. Viļānu vidusskolā lietvedes kabinetā Nr.222.Viļānu vidusskola piedāvā arī sekojošas izglītības programmas:
 • ·         Pamatizglītības programmu (kods 21011111) 1.-9.klasēm latviešu mācībvalodā;
 • ·         Pamatizglītības mazākumtautību programmu (kods 21011111) 1.-9.klasēm krievu mācībvalodā;
 • ·         Vispārējās vidējās izglītības programmu (kods 31011011 ) 11.klasei latviešu mācībvalodā;
 • ·         Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (kods 31013011 ) 11. un 12.klasei latviešu mācībvalodā;
 • ·         Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma neklātienes nodaļā (kods 31011013) 12.klasei latviešu mācībvalodā.
Skolas īpašie piedāvājumi
 • Daudzpusīgs un kvalitatīvs izglītības programmu piedāvājums atbilstoši dibinātāja politikai un sabiedrības pieprasījumam.
 • Skolā ir iespējas apgūt B kategorijas autovadītāja tiesības.
 • Iestādē strādā pieredzes bagāti, savā darbā ieinteresēti, zinoši, profesionāli un radoši pedagogi.
 • Skolai ir piešķirts inovatīvās pieredzes skolas statuss.
 • Skolā darbojas augsti profesionāla atbalsta personāla grupa- speciālais pedagogs, psihologs, logopēds, sociālais pedagogs un medmāsa.
 • 1.-4. klašu skolēniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupas un ir iespēja pagarinātās dienas grupā atrasties līdz 17:00.
 • Aktīva skolēnu pašpārvalde, skolā tiek īstenotas interešu izglītības programmas, kas sniedz profesionālo ievirzi, piemēram, floristika un citi mākslu pulciņi, skolas avīze, literārās jaunrades pulciņi, interešu izglītības programmas projekta „Esi līderis” ietvaros, Panākumu Universitāte.
 • Saziņa ar vecākiem elektroniskajā skolas vidē E-KLASĒ. E- klases dienasgrāmatas 5.-12. klašu skolēniem.
 • Skolā ir pozitīva, skolēnus atbalstoša vide un labs mikroklimats kolektīvā.
 • Visiem skolēniem, kam nepieciešams, pašvaldība apmaksā sabiedriskā transporta izdevumus.
 • Skolai ir veselību veicinoša skolas statuss.
 • Vidusskolēni izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus un gūst sasniegumus starpnovadu, Latgales reģiona, valsts konferencē. Piedalās starptautiskajās skolēnu ZPD konferencēs.
 • Mācību sasniegumu uzskaite tiek veikta elektroniskā vidē, izmantojot E-KLASI.
 • Ļoti plašs, daudzveidīgs interešu izglītības programmu piedāvājums, kas sniedz ieguldījumu skolēnu vispusīgas personības attīstīšanā. Ir vairāk nekā 30 ārpusstundu nodarbību ievirzes.
 • Augsti skolēnu sasniegumi starpnovadu, reģiona un valsts olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās.
 • Nodrošināta iespēja skolēniem ar speciālajām vajadzībām iegūt savam veselības stāvoklim un attīstībai atbilstošu izglītību pēc iespējas tuvu dzīves vietai, paliekot kopā ar ģimeni un integrējoties vispārējās izglītības klasē.
 • Skolā tiek veicināta un atzinīgi novērtēta skolēnu un skolotāju radošā pašizpausme un sasniegumi.
 • Skolotāji popularizē savu pieredzi starpnovadu un starptautiskajās pedagoģiskās pieredzes konferencēs.
 • Skolā ir stabilas un interesantas tradīcijas, skola ievieš jaunas un kopj esošās tradīcijas.
 • Skolēniem pieejamas karjeras izvēles konsultācijas, nodrošināts mērķtiecīgs karjeras konsultanta darbs, realizēta karjeras izglītības programma.
 • Visās skolas telpās ir pieejams internets, katrā mācību priekšmetu kabinetā un sākumskolas kabinetos ir dators, projektors un dokumentu kamera, skolā ir 3 interaktīvās tāfeles, mobīlā planšetdatoru klase, robotikas pamatu apguves iespējas.
 • Mūsdienīgi mācību priekšmetu kabineti un kabineti, laboratorijas.
 • Iespēja darboties starptautiskās sadarbības projektā „ERASMUS+”.
 • Visi skolēni nodrošināti ar kvalitatīvām pusdienām, pašvaldība apmaksā pusdienas arī 5. un 6. klašu skolēniem.
 • Skola iesaistījusies programmās “Skolas auglis” un “Skolas piens”.
 • Skolēniem tiek nodrošinātas pašvaldības apmaksātas mācību ekskursijas.
 • Informācija par skolas dzīvi pieejama skolas avīzē “Kaleidoskops” un mājas lapā www.skola.vilani.lv.
 • Viļānu novada dome materiāli stimulē olimpiāžu, konkursu uzvarētājus un skolotājus, kuru skolēni valsts līmenī ir ieguvuši godalgotas vietas.

Izlaidumi Viļānu vidusskolā


pirmdiena, 2018. gada 11. jūnijs

Viļānu vidusskolas 5.-8.klašu skolēnu dabaszinības minikonference “Skolēni eksperimentē”

2018. gada 17. maijā  notika 5.-8.klašu skolēnu dabaszinības minikonference “Skolēni eksperimentē”, ar mērķi veicināt skolēnu aktīvu vides izzināšanu, praktiski veicot eksperimentu vai pētījumu un aktivizēt un popularizēt pētniecisko darbību.

Minikonferenci organizēja un vadīja Dabas klases bioloģijas skolotāji  Z. Litvinova un Ļ. Špundzāne. Minikonferencē piedalījās 15 skolēni no 5.-8.klasēm ar dažādiem pētnieciskiem darbiem.

Nr.
Skolēnu Uzvārds, vārds
Klase
Pētnieciskā darba nosaukums
Skolotāja
1.
Ksenija Jakušonoka
5.c
Gaismas ietekme uz pelējuma veidošanu
Z.Litvinova
2.
Jekaterina Lebedeva
5.c
Pelējuma veidošana uz dažādiem maizes veidiem
Z.Litvinova
3.
Violeta Šarigina
5.c
Pelējuma veidošana uz dažādiem pārtikas produktiem
Z.Litvinova
4.
Olesja Fjodorova
6.a
Kultūraugu sēklu dīgtspēja
Ļ. Špundzāne
5.
Oskars Broks
6.a
Temperatūras ietekmē uz kviešu sēklu dīgtspēju
Ļ. Špundzāne
6.
Nika Tihomirova
7.a
Auga elpošana
Ļ. Špundzāne
7.
Andrejs Rusakovs
7.a
Augu barošanas process jeb fotosintēze
Ļ. Špundzāne
8.
Laura Svikša
7.a
Kā notiek ūdens iztvaikošana no augiem?
Ļ. Špundzāne
9.
Adriāna Tumāne
7.a
Dārza pupu iestādes dziļums
Ļ. Špundzāne
10.
Darja Čistjakova
Liāna Cvetkova
7.c
Augu veģetatīvā pavairošana
Z.Litvinova
11.
Vadims Cvetkovs
8.b
Akvārija zivju ārējās pazīmes un pielāgojumi videi.
Z.Litvinova
12.
Sofija Jegorova
Sofija Zavjalova
Viktorija Mosina
8.c
Putnu novērošana ziemā
Z.LitvinovaMinikonference norisinājās zinātniskas konferences veidā, kurā tās dalībnieki prezentēja, iepazīstināja klātesošos ar savu pētījumu vai eksperimentu, un atbildēja uz žūrijas un klātesošo jautājumiem. Uzstāšanās laiks bija 5 (piecas) minūtes, neskaitot atbildes uz žūrijas  jautājumiem.
Vērtēšanas komisijā piedalījās:  N. Guda - direktora vietniece izglītības jomā,  M. Diča - ģeogrāfijas un ķīmijas skolotāja, J. Golovņova - 11.klases skolniece, K. Volkova - 11.klases skolniece.
Dabaszinības minikonference “Skolēni eksperimentē” Viļānu vidusskolā notika pirmo reizi un izraisīja lielu interesi starp skolēniem - tas ir sākums nopietniem zinātniski pētnieciskiem darbiem nākotnē. 

ceturtdiena, 2018. gada 7. jūnijs

"Gada klase", "Gada skolēns", "Gada sportists"


 GADA SKOLĒNS 2018” -
4.- 6. klasēs Gunta Kroiča 6.a (audz. Elza Korčagina);
7.-9.klasēs Laura Svikša 7.a (audz.Vilhelmīne Zīra);
10.-12.klasēs Jeļizaveta Klimanova 11.a (audz. Maruta Ladusāne).

Īpaša pateicība par dalību un augstiem sasniegumiem konkursā “Gada skolēns 2018”:
8.a klases skolniecei Maritai Vulānei (audz. I.Stabulniece)
10.a klases skolniecei Alisei Klintai Brokai (audz. S.Seržane);
12.b klases skolniecei Marinai Ksendzovai (audz. I.Kroiča);
11.b klases skolniecei Inetai Gritānei (audz. I.Pecka)

GADA KLASE 2018”
10.-12.kl. grupā 12.b klase, audz. Ilga Kroiča
7.-9. kl.grupā 7.a klase, audz. Vilhelmīna Zīra
4.-6. kl.grupā  4.a klase, audz. Vija Zavjalova

GADA SPORTISTS 2018”
Rinalds Ornicāns 5.a (audz. I.Straujupe/ sporta sk. I.Rubule)
Raitis Lācis 7.b kl. (audz.  un sporta sk. I.Rubule);
Meļņiks  Juris 12.b kl.(audz. I.Kroiča, sporta sk. I.Malta):
Marita Vulāne 8.a kl.(audz. I.Stabulniece, sporta sk. I.Malta).


Viļānu vidusskola lepojas ar skolēniem, kuri mācību darbā uzrādījuši tikai teicamas un labas un teicamas sekmes. Iepazīties ar šo skolēnu sarakstu varat Viļānu vidusskolas mājas lapas sadaļā "Mācību darbs".

pirmdiena, 2018. gada 21. maijs

Viļānu vidusskolas absolventu šaha turnīrs

Viļānu vidusskolā 12.05.2018. norisinājās absolventu šaha turnīrs. 

Rezultāti:
Sieviešu konkurencē : 
1.vieta absolvente T.Samuilova 
2.vieta 12.a kl.skolniece I.Čamova 
3.vieta 3.c kl. skolniece M.Samuilova 


Vīriešu konkurencē: 
1.vieta absolvents O.Čamovs 
2.vieta 3.c kl.skolnieks V.Sondors 
3.vieta 12.a kl skolnieks D.Bole 


Sk.T.Samuilova


ceturtdiena, 2018. gada 17. maijs

"Izzini. Atklāj. Izveido." darbnīca jauniešiemAicinām jauniešus piedalīties personību darbnīcā “Izzini, Atklāj un Izveido”
Jaunieti, ja Tu esi vecumā no 15 līdz 25 gadiem un Tevi interesē notiekošais Tavā novadā, tad piesakies dalībai jauniešu personību darbnīcā “Izzini, Atklāj un Izveido”!
Darbnīcas mērķis ir stiprināt Rēzeknes un Viļānu novadu jauniešu pilsoniskās līdzdalības izpratni, tiekoties ar nevalstiskā sektora pārstāvjiem Rīgā, piedaloties tematiskās aktivitātēs Rēzeknes novadā (pieredzei, izaicinājumiem un sadarbībai), veicinot savas dzimtās puses izaugsmi ilgtermiņā.
Kas ir pilsoniskā līdzdalība? Pilsoniskā līdzdalība sekmē cilvēka personības izaugsmi, palīdz veidot sociālās vērtības un ļauj atraisīt savu potenciālu un sniegt ieguldījumu vietējās sabiedrības izaugsmē (UNESCO, 2014).
Darbnīca notiks 12.06.18.-14.06.18. viesu namā “Zaļā sala”, Rēzeknes novadā.
Piesakies, aizpildot pieteikuma anketu līdz 30.05.2018 (ieskaitot). Vietu skaits ir ierobežots – 20! Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 01.06.2018.
Darbnīcu vadīs eksperte mērķu sasniegšanā, individuālās izaugsmes koučs, trenere un mentore Daina Kriviņa. Piedalīsies aktīvā jauniešu biedrība “LOBS”, vieslektore Aija Vanaga, jaunatnes lietu speciālists Jānis Šaudiņš un citi dalībnieki, kas dalīsies savā pieredzē par darbu ar vietējiem jauniešiem, brīvprātīgo darbu Latvijā un ārzemēs, pašvaldības un jauniešu sadarbību. Plašāka informācija programmā.
Darbnīca notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Tu varētu piedalīties visās darbnīcas dienās! Darbnīcas ir BEZ MAKSAS! Ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem organizētājs sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz darbnīcas norises vietu gan jāsedz pašiem.
Savukārt 31.augustā ieplāno laiku piedalīties projekta noslēguma konferencē, kurā prezentēsim savus sasniegumus darbnīcas laikā, pārrunāsim un novērtēsim rezultātus, ieguvumus!
Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet:
Ineta Elksne, projekta vadītāja
tālr.: 26363497

Darbnīcu organizē biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” projekta Nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MIC/018 ietvaros, kas tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu Latvijas valsts budžeta finansētā programmā „NVO fonds”.

pirmdiena, 2018. gada 14. maijs

6.b klase sacenšas erudīcijas konkursā un gatavo apsveikumus māmiņām

 Mātes dienas priekšvakarā 6.b klases skolēni veidoja pavasarīgus apsveikumus ar jaukiem vēlējumiem savām mīļajām māmiņām.


9.maijā 6.b klases skolēni sacentās erudīcijas konkursā "ES - manas mājas". Konkursa jautājumus gatavoja gan skolēni, gan audzinātāja A.Vulāne.
Noslēgumā skolēni saņēma diplomus, bet paši labākie arī mazas pārsteiguma balvas ar skolas simboliku.