otrdiena, 2015. gada 15. septembris

Felicija Leščinska saņem Nikodema Rancāna balvu

13.septembrī Rēzeknes Augstskolā notika Nikodema Rancāna balvas pasniegšanas ceremonija.
Sveicam mūsu skolas skolotāju Felciju Leščinsku, kas tika izvirzīta nominācijā par inovācijām izglītības procesā un saņēma specbalvu.
Skolotāja sava pedagoģiskā darba laikā apzinīgi, profesionāli un atbildīgi strādā, skolēniem sniedzot paliekošas un vispusīgas zināšanas ķīmijā, prot ieinteresēt skolēnus, kas palīdz viņiem izvēlēties nākotnes profesijas, kas saistītas ar dabaszinību priekšmetiem un ķīmiju. Mācību stundās skolēniem māca būt uzņēmīgiem un radošiem, rosina darboties kā pētniekiem, izmantot informāciju tehnoloģiju priekšrocības. Mācību stundas notiek arī ārpus klases – dabā, uzņēmumā, Zinātnes centrā. (Piem., stunda notiek dabā - temats „Vielu fizikālās un ķīmiskās pārvērtības dabā” (1.tēma 8.kl.); Stunda notiek uzņēmumā „Vlakon”- temats „Dolomīta šķembu iegūšana karjerā un to izmantošana” (5.tēma 9.kl.)).
Skolotāja ir atvērta jaunajam, stundās lieto IT. Viņai ir izstrādāti savi metodiskie materiāli, skolēnu darba lapas katrai ķīmijas stundai, kas palīdz skolēniem apgūt un padziļināt, vispārināt zināšanas ķīmijā, aktīvi, rezultatīvi darbojas dažādos projektos. Kā pēdējos, nozīmīgākos var minēt: “Dabaszinātnes un matemātika” , “Viļānu vidusskola - inovatīva mācību iestāde”, “Comenius”.
Skolotāja F. Leščinska savu pieredzi popularizē gan starpnovadu semināros, metodiskajās dienās, kas tiek organizētas Viļānu vidusskolā, gan starpnovadu pedagoģisko lasījumu konferencēs, kur pulcējas vairāku Latgales novadu pedagogi no daudzām skolām. Kolēģi vienmēr augstu novērtē skolotājas metodiskās izstrādes un prasmi ieinteresēt skolēnus apgūt ķīmiju, prasmi ikdienā darbu veikt ar sirdssiltumu, strādāt tā, lai sasniegtu rezultātu.
Īpaši jāatzīmē tas, ka skolotāja 2013.gada 3.decembrī piedalījās konkursā “Ekselences balva skolotājiem”. Lai gan viņa finālā uzrādīja 2.rezultātu, taču Rīgas skolēnu aplausus par novadīto stundu saņēma vienīgā.
Skolotājas profesionālā un mūsdienīgā ķīmijas mācīšanas metodika atspoguļojas arī skolēnu mācību sasniegumos, gan CE rezultātos, gan ķīmijas starpnovadu olimpiādēs un konkursos, gan Austrumlatvijas un valsts atklātajās olimpiādēs, gan skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, kur gadu no gada viņas audzēkņi uzrāda augstus rezultātus.
Katrā zinātniski pētnieciskajā darbā skolēni darbojas kā pētnieki. Tiek veikts eksperiments un zinātniski pamatoti iegūtie rezultāti, izteikti priekšlikumi pētāmajā problēmā. Skolēni kopā ar skolotāju zinātniski pētnieciskos darbus realizē arī vasaras mēnešos, ja eksperimentiem nepieciešams vairāku mēnešu pētījums.
Skolotāja ir sabiedriski aktīva, ir Viļānu novada domes deputāte, viņu ciena skolēni, vecāki un novada sabiedrība. Skolotājas ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā ir novērtējušas arī Latvijas augstākās mācību iestādes, jo pateicību par skolēnu sagatavošanu studijām augstskolā ir vairākkārtīgi saņēmusi no Rēzeknes Augstskolas, pateicību par atbalstu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanā no Daugavpils Universitātes.

Vairāk par notikušo pasākumu lasiet IZM mājas lapā:  Labākie Latgales skolotāji saņem Nikodema Rancāna balvu

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru